Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

>

Obavještenje izdavaocima privatnog smještaja o realizaciji turističkih vaučera za prosvjetne i zdravstvene radnike

Datum objave: 08.02.2021 12:28 | Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ispis Štampaj stranicu


OBAVJEŠTENJE MINISTARSTVA EKONOMSKOG RAZVOJA


Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-398/2 od 28.01.2021. godine, usvojene su Mjere podrške građanima i privredi – Kratkoročne mjere za I kvartal 2021. godine, u okviru kog je kreirana mjera III Dodatne mjere podrške za turizam i ugostiteljstvo: 3.3 Turistički vaučeri za prosvjetne i zdravstvene radnike i podrška izdavaocima privatnog smještaja.

Ova mjera će se sprovesti kroz dvije faze. I faza se odnosi na poziv izdavaocima privatnog smještaja za apliciranje u cilju realizacije predmetne mjere. II faza se odnosi na proceduru izdavanja i korišćenja vaučera.


OBAVJEŠTENJE IZDAVAOCIMA PRIVATNOG SMJEŠTAJA O REALIZACIJI TURISTIČKIH VAUČERA ZA PROSVJETNE I ZDRAVSTVENE RADNIKE


Pozivaju se sva zainteresovana fizička lica koja su upisana u Centralni turistički registar za pružanje usluga u domaćinstvu, (u daljem tekstu „podnosioci prijave“) da do 01.03.2021. godine podnesu prijavu Ministarstvu ekonomskog razvoja za učešće u realizaciji mjere 3.3 Turistički vaučeri za prosvjetne i zdravstvene radnike i podrška izdavaocima privatnog smještaja.

Pravo na učešće u realizaciji mjere 3.3 Turistički vaučeri za prosvjetne i zdravstvene radnike i podrška izdavaocima privatnog smještaja imaju fizička lica koja posjeduju rješenje o upisu u Centralni turistički registar za pružanje usluga smještaja u sobama za iznajmljivanje turistima, turističkim apartmanima, stanovima za iznajmljivanje turistima, kućama za iznajmljivanje turistima, najviše do 10 soba, odnosno 20 ležajeva, kampa sa najviše 15 smještajnih jedinica.

Za učešće u realizaciji ove mjere, podnosilac prijave je u obavezi Ministarstvu ekonomskog razvoja dostaviti:

1) Prijavu koja sadrži osnovne podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa, telefon, e-mail, Internet stranicu na kojoj se nalaze slike i osnovne informacije o privatnom smještaju);
2) Važeće rješenje o upisu u Centralni turistički registar za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i važeće rješenje o dodjeli kategorije za objekte koji podliježu kategorizaciji, koje izdaju nadležni organi;
3) Dokaz iz Poreske uprave o prijavljenim i izmirenim poreskim obavezama po osnovu odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti zaključno sa 31.12.2019. godine.

Cjelokupna dokumentacija dostavljena na osnovu ovog Obavještenja ostaje u arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja bez obaveze povraćaja.

Ministarstvo ekonomskog razvoja neće ocjenjivati prijave:
 
- koje su podnesene od strane podnosioca, koji ovim Obavještenjem nijesu određeni kao korisnici podrške;
- koje nijesu predmet ovog Obavještenja;
- koje ne sadrže svu propisanu dokumentaciju Obavještenjem.
 
Prijave koje ne ispunjavaju formalno- pravne uslove će biti odbijene.

Prijave po ovom Obavještenju dostavljaju se :
 
1. preporučenom poštom ili predajom arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom Ministrstva ekonomskog razvoja, nazivom i adresom podnosioca prijave, naznakom predmeta obavještenja na koje se prijava odnosi, na adresu Rimski trg, broj 46, 81 000 Podgorica, ili
2. elektronskim putem, e-poštom na adresu: prijave@mek.gov.me, sa naznakom „Dokumentacija za Obavještenje izdavaocima privatnog smještaja o realizaciji turističkih vaučera za prosvjetne i zdravstvene radnike“.

Dostavljanjem dokumentacije po osnovu ovog Obavještenja, podnosilac prijave daje odobrenje Ministarstvu ekonomskog razvoja da osnovne podatke o njemu objavi na Internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i u drugim izvještajima.
Obavještenje će se objaviti na Internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i u jednom štampanom mediju.

Kontakt osobe su:

1. Zorica Vojinović
e-mail: zorica.vojinovic@mek.gov.me

2. Biljana Sotiroski
e-mail: biljana.sotiroski@mek.gov.me