Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Datum objave: 22.01.2014 12:22 | Autor: m

Ispis Štampaj stranicu


U Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća se obavljaju poslovi koji se odnose na: definisanje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, pripremanje i realizaciju programa i projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća, koordinaciju programa, mjera i aktivnosti koje se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća; pripremnje i relalizacija projekta i progama za podršku otvaranja novih preduzeća (start up programi) i stvarane novih radnih mjesta; istraživanje uticaja zakonskih i drugih akata na razvoj malih i srednjih preduzeća; pripremanje programa za edukaciju preduzetnika, izradu projekata i staranje o organizovanju regionalnih i lokalnih centara za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, predlaganje i obezbjeđivanje realizacije specijalnih programa za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća (podsticaj franšizinga, lizinga, tehnoloških parkova, inkubatora,klastera itd.); otklanjanje biznis barijera i olakšavanje poslovanja malih i srednjih preduzeća; jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća; jačanje izvoznih kapaciteta made in montenegro; kreiranje ambijenta i uslova za primjenu standarda EU i nomenklature saglasno obavezama i zahtjevima procesa EU pridruživanja; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Organizacione jedinice Direkcije su :

1. SEKTOR ZA STRATEŠKO - RAZVOJNE PROJEKTE
     1.1. Odsjek za razvojne projekte, institucionalnu podršku, edukaciju i promociju
     1.2. Odsjek za podsticanje konkurentnosti i izvoza
2. ODJELJENJE EVROPSKI CENTAR ZA INFORMACIJE I INOVACIJE

SEKTOR ZA STRATEŠKO-RAZVOJNE PROJEKTE

U Odsjeku za razvojne projekte, institucionalnu podršku, edukaciju i promociju obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje i izradu strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, predlaganje mjera i aktivnosti za podršku i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća; izradu i realizaciju projekata i programa za otvaranje novih preduzeća i stvaranje uslova za nova rada mjesta, predlaganje mjera i aktivnosti za povećanje konkurentnosti i izvoznih mogućnosti malih i srednjih preduzeća; pripremanje i organizovanje institucionalnih oblika obrazovanja preduzetnika, primjenu strategije neformalnih oblika edukacije za preduzetnike, organizovanje različitih oblika edukacije za postojeće i potencijalne preduzetnike, zaposlene u organima državne uprave i lokalne samouprave koji direktno ili indirektno utiču na razvoj malih i srednjih preduzeća, podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća kroz promotivne aktivnosti; priprema i realizacija projekata finansijske podrške, specijalnih projekata i programa za podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća (grantovi, vaučerske šeme, venče kapital i sl.); pripremanje i organizovanje regionalnih i lokalnih biznis centara, tehnoloških parkova i inkubatora; izradu biznis planova za biznis centre, tehnološke parkove i inkubatore; definisanje i sprovođenje standarda po kojima će raditi regionalni i lokalni biznis centri, tehnološki parkovi i inkubatori; pripremanje projekata, studija i elaborata za osposobljavanje drugih komplementarnih institucija od značaja za razvoj malih i srednjih preduzeća (organa lokalne uprave, banaka, školskih ustanova, centara za obuku, itd...), poslovi koji se odnose na stručnu pomoć u radu lokalnih biznis centara i pripremanje informacija i drugih informaciono-dokumentacionih materijala o radu tih centara: pripremanje i realizaciju projekata i programa usmjerenih prema posebnim ciljnim grupama potencijalnih preduzetnika (žene, mladi, invalidi, itd...) stručnu pomoć u realizaciji inostrane finansijske podrške; realizaciju programa i projekata sa međunarodnim organizacijama i institucijama, pripremanje informacija i drugih informaciono dokumentacionih materijala o razvoju malih i srednjih preduzeća; učestvovanje u pripremi projekata, analiza, elaborata, studija i programa koji služe kao stručna osnova za pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti podsticanja razvoja malih i srednjih preduzeća, kao i uticaj zakonskih rješenja na MSP; učestvovanje u izradi teksta nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća koje pripremaju ministarstva i druge poslove u skladu sa propisima; pripremanje i realizacija programa promocije rada,organizovanje (sajmova, okruglih stolova, seminara...), pripremanje i promovisanje publikacija, informatora, biltena itd.
U Odsjeku za podsticanje konkurentnosti i izvoza vrše se poslovi koji se odnose na: podršku malim i srednjim preduzećima u izvoznim aktivnostima; podrška u izradi robne marke, analiza odgovarajućih tržišta, podrška u plasiranje proizvoda i usluga; kreiranje konkurentnog izvoznog proizvoda; smanjenje i ublažavanje sistemskih poteškoća i drugih barijera u izvozu; prihvatanje međunarodnih standarda i procedura pri izvozu; afirmacija konkurentskih prednosti malih i srednjih izvoznih preduzeća; podsticanje izvoza kroz stručnu pomoć, informisanje i edukaciju kao i odgovarajuća tehnička i finansijska podrška izvoznicima, u svim fazama izvoznog posla i druge poslove iz djelokruga Sektora.

ODJELJENJE EVROPSKI CENTAR ZA INFORMACIJE I INOVACIJE

U Odjeljenju Evropski centar za informacije i inovacije obavljaju se poslovi koji se odnose na: implemetaciju politika i programa Evropske unije koji se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća, promociju i implementaciju standarda Evropske unije koji su primjenjivi za mala i srednja preduzeća; pružanje informacija o funkcionisanju unutrašnjeg tržišta roba i usluga Evropske unije i podrška malim i srednjim preduzećima u pronalaženju relevantnih partnera u inostranstvu; pružanje informacija o procedurama prijavljivanja za EU programe; organizovanje posebnih oblika podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (promocije, seminari, savjetovanja) u skladu sa preporukama i inicijativama EU; praćenje uticaja koje postojeće zakonodavstvo ima na mala i srednja preduzeća i predlaganje mjera, projekata i aktivnosti za usaglašavanje domaćeg zakonodavstava sa zakonodavstvom EU; realizaciju projekata i programa koji će uticati na povećanje konkurentnosti crnogorskih malih i srednjih preduzeća na domaćem i inostranom tržištu u skladu sa preporukama EU; podrška malim i srednjim preduzećima da razvijaju prekogranične aktivnosti; podrška malim i srednjim preduzećima kroz koordinaciju u pripremanju prijedloga projekata za učestvovanje u Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj; posredničke usluge u transferu tehnologije i znanja i stimulisanje crnogorskih malih i srednjih preduzeća na inovacije i druge poslove iz djelokruga Odjeljenja.