Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

EVROPSKA MREŽA PREDUZETNIŠTVA

Uvod

Evropska mreža preduzetništva (Enterprise Europe Network - EEN) je najveća mreža poslovne podrške, formirana od strane Evropske komisije.

Cilj postojanja Evropske mreže preduzetništva je internacionalizacija poslovanja ambicioznih malih i srednjih preduzeća, podsticanje inovacija i izgradnja inovativnih kapaciteta MSP, kao i njihovog rasta na međunarodnom nivou. Mreža je aktivna u preko 60 zemalja Evropske unije i šire i čini je više od 600 partnerskih organizacija i institucija, prepoznatih kao centar poslovne podrške za mala i srednja preduzeća, u kojima je angažovano preko 3000 eksperata sa područja preduzetništva, inovacija i transfera tehnologije, sa ciljem promocije konkurentnosti i inovacija na lokalnom i evropskom nivou.
Različitost institucija i stručnjaka, a u isto vrijeme njihova povezanost i direktan pristup najvećoj bazi podataka u Evropi, čini ovu mrežu jedinstvenim instrumentom pomoći u stvaranju međunarodnih partnerstava i komercijalnog uspjeha inovativnih potencijala MSP.

EEN aktivnosti se uglavnom odnose na besplatne, praktične informacije i savjete o stranim tržištima, o pravnim aspektima i poslovnim regulativama EU, uspostavljanju poslovne saradnje, podrška u povezivanju sa inostranim partnerima širom svijeta. Tu se prije svega misli na logističku podršku učešća na sajmovima, poslovnim susretima i kompanijskim misijama, u cilju ostvarivanja saradnje i izlaska na ino tržišta u regionu i šire, ali i korišćenje EEN baze podataka inostranih partnera. Takodje, bitan segment čini i pristup EU finansiranju i programima podrške, kao i edukacije na različite teme, itd.

Enterprise Europe Network - EEN je projekat koji je utemeljen u zakonima Evropske unije, a kofinansira se iz dva EU fonda: COSME i Horizon 2020.

Ovo su aktivnosti koje se odnose na dio EEN finansiranog iz COSME fonda, sa posebnim osvrtom na mlada, brzorastuća preduzeća.
Dio koji se finansira iz Horizon 2020 fonda odnosi se na promociju mogućnosti ovog programa, benefite za MSP, uslove i način apliciranja. S obzirom da se H2020 program bazira na inovativnosti, dio aktivnosti se odnosi i pružanje podrške inovativnim preduzećima i onim koji imaju potencijal za dalji rast i razvoj, u dijelu izrade analize stanja inovativnosti ovog sektora privrede.


1. CILJ

Ciljevi programa Evropske mreže preduzetništva su promovisanje preduzetničkog duha i kulture, poslovanje na evropski način, širenje svijesti o potrebi poznavanja relevantnog zakonodavstva Evropske unije, pomoć domaćim preduzećima da pristupe tržištima Evropske unije.
Konkretne usluge koje EEN može da pruži jednom preduzeću su:
• informacije o evropskim propisima i direktivama,
• pomoć u pristupanju tržištima Evropske unije,
• informisanje o mogućnostima učešća u evropskim programima i fondovima,
• pomoć u traženju inostranih partnera,
• posredovanje u procesu transfera tehnologije i znanja,
• podstrek za učešće u Okvirnim programima EU,
• omogućava posjete kompanijama u inostranstvu radi ostvarivanja saradnje.

2. PREDMET

Program obuhvata različite radne kompenente, međusobno povezane.

Komponenta 1. Savjetovanje, podrška, informativne aktivnosti

Ova komponenta objedinjava set različitih usluga: pružanje informacija i savjetovanje o raznim EU temama, organizovanje lokalnih i regionalnih dogadjaja, direktne sastanke sa klijentima.
Kroz aktivnost ove komponente, EEN pruža svim klijentima mreže uslugu odgovaranja na pitanja vezanih za teme koje se tiču EU. Osnovni cilj ove aktivnosti je poboljšanje protoka informacija koje EEN pruža svojim klijentima kao i poboljšanje njihovog kvaliteta.
Alati pomoću kojih se sprovode ove aktivnost su korespondencija putem: email-a, telefona, EEN mreže, ali i savjetovanja i informisanja prilikom raznih seminara, treninga, konferencija, direktnih sastanaka itd.
U skladu sa zahtjevima klijenata/preduzetnika, organizuju se lokalni i regionalni događaji na razne teme od značaja za njihovo poslovanje, za poslovanje na evropski način, kao i za ostvarivanje međunarodne saradnje.

Komponenta 2. Prekogranične partnerske aktivnosti u cilju ostvarivanja poslovne saradnje, tehnološkog transfera, inovacije i istraživanja

Aktivnosti ove komponente se uvezuju sa mnogim aktivnostima iz prethodne grupe aktivnosti. Prethodni paket se više odnosi na unapredjenje poslovanja preduzeća, informisanja i savjetovanja, dok ovaj paket ima za cilj podsticanje prekogranične saradnje.

Poslovni, B2B susreti pružaju učesnicima priliku za direktnu promociju svojih aktivnosti, proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakta i pronalazak poslovnih partnera. B2B se najčešće organizuju u okviru drugih poslovnih ili stručnih dešavanja kao što su sajmovi, konferencije i slični događaji. Preduzeća koje se prijave dobijaju mogućnost da sami izaberu potencijalne partnere prema njihovim karakteristikama i iskazanom interesu za saradnju. Na osnovu ovog izbora, organizator svakom od učesnika dodjeljuje spisak sastanaka, sa tačno određenim mjestom, vremenom i informacijom o potencijalnim partnerom, nekoliko dana unaprijed.
Obavezan segment nakon ovih dogadjaja je svakako evaluacija, i praćenje efekata, i eventualno ostvarivanje I potpisivanje ugovora o saradnji.

EEN Montenegro obezbjeđuje malim i srednjim preduzećima, ali i svim institucijama/udruženjima koje imaju potencijala da sarađuju sa preduzećima iz EEN izvan naše zemlje, sljedeće:

• podršku u učestvovanju u projektima Evropske unije
• realizaciju poslovne analize i/ili, tehnološkog audita (pregleda tehnologije - TA)
• podršku u ostalim uslugama relevantnim za proces internacionalizacije poslovanja i inovacija (upravljanja inovacijama).

Cilj je da se preduzeća/klijenti i potencijalni klijenti (prvenstveno MSP) ohrabre i podstiču na saradnju sa drugim preduzećima iz mreže, izvan teritorije Crne Gore, kako bi poboljšali svoj konkurentski položaj, kao i tehnološki i inovacioni potencijal.

Sve informacije i stručna pomoć mogu se dobiti putem e-mail adrese: programi@mek.gov.me.