Manja slova Veća slova RSS
Ministarstvomek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

Radna tijela

Sporazumom o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije je, između ostalog, definisana i organizaciona struktura STO.

Ministarska konferencija je najviši organ Svjetske trgovinske organizacije. Generalni savjet rukovodi radom Organizacije i donosi odluke značajne za njeno funkcionisanje u okviru smjernica koje odredi Ministarska konferencija. Sastaje se redovno, obično jednom u dva mjeseca. Zadužen je za funkcionisanje STO u periodima između dva sastanaka Ministarske konferencije, djeluje u njeno ime i odgovara joj za svoj rad.

Generalni savjet može zasijedati u svojstvu Tijela za rješavanje sporova i Tijela za ispitivanje trgovinske politike.

Pod okriljem Generalnog savjeta djeluju i Savjet za trgovinu robom, Savjet za trgovinu uslugama i Savjet za trgovinske aspekte prava intelektualne svojine (Savjet za TRIPS). Ova tri savjeta, obavljaju poslove iz nadležnosti utvrđenih odgovarajućim sporazumima, kao i poslove koje odredi Generalni savjet.

U skladu sa odredbama Sporazuma o STO, značajno mjesto u organizacionoj strukturi STO zauzimaju Komitet za trgovinu i razvoj, Komitet za platno-bilansne restrikcije i Komitet za budžetska, administrativna i finansijska pitanja.

Kao odgovor na razvoj trgovine, a u odnosu na već pomenuto, Generalni savjet formirao je još komiteta i radnih grupa, i njihov broj se mjenja. Svaki savjet, komitet ili radna grupa bira svog predsjedavajućeg. U skladu sa pomenutim, održavaju se nezvanične konsultacije u cilju postizanja koncezusa o imenovanju predsjedavajućih. Nakon konsultacija, radna tijela formalno potvrđuju odabir biranjem svog predsjedavajućeg koncenzusom. Gotovo svi mandati traju godinu dana. Izuzetak su: Komitet za trgovinske pregovore kojim po službenoj dužnosti predsjedava generalni direktor STO-a, kao i predsjednici pregovaračkih grupa Komiteta za trgovinske pregovore, čiji su madati drugačije definisani, za sada od jedne Ministarstke konferencije do druge. Još jedan izuzetak je pripremni Komitete za trgovinske olakšice. Ovdje mozete preuzeti spisak predsjedavajućih.

Sekretarijat Svjetske trgovinske organizacije je administrativni organ i nije ovlašćen za donošenje odluka. Aktivnosti Sekretarijata usmjerene su i na olakšavanje primjene i sprovođenja STO sporazuma, obezbjeđivanje foruma za multilateralne trgovinske pregovore i sprovođenje rezultata pregovora. Ministarska Konferencija imenuje generalnog direktora i usvaja pravila kojima se definišu ovlašćenja, dužnosti, uslovi službe i mandat generalnog direktora.

Generalni savjet i njegova radna tijela  The General Council and bodies reporting to it  
Generalni savjet General Council
Tijelo za rješavanje sporova Dispute Settlement Body
Tijelo za ispitivanje trgovinskih politika Trade Policy Review Body
Savjet za trgovinu robama  Council for Trade in Goods
Savjet za trgovinu uslugama  Council for Trade in Services
Savjet za trgovinske aspekte prava intelektualne svojine Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Komitet za trgovinu i životnu sredinu  Committee on Trade and Environment
Komitet za trgovinu i razvoj  Committee on Trade and Development
Komitet za platno-bilansne restrikcije  Committee on Balance-of-Payments Restrictions
Komitet za regionalne trgovinske sporazume  Committee on Regional Trade Agreements
Komitet za budžetska, finansijska i administrativna pitanja Committee on Budget, Finance and Administration
Radna grupa za trgovinu i transfer tehnologije  Working Group on Trade and Transfer of Technology
Radna grupa za trgovinu dugovanja i finansije  Working Group on Trade, Debt and Finance
Komitet za trgovinske pregovore Trade Negotiations Committee
Pripremni Komitete za trgovinske olakšice  Preparatory Committee on Trade Facilitation
Tijela osnovana pod  Komitetom
za trgovinske pregovore 
Bodies established under the Trade Negotiations Committee  
Grupa za pregvore o pristupu tržištu  Negotiating Group on Market Access
Grupa za pregovore o pravilima  Negotiating Group on Rules
Savjet za trgovinu uslugama, specijalno zasjedanje  Council for Trade in Services, Special Session
Savjet za trgovinske aspekte prava intelektualne svojine, specijalno zasjedanje  Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Special Session
Tijelo za rješavanje sporova, specijalno zasjedanje  Dispute Settlement Body, Special Session
Komitet za poljoprivredu, specijalno zasjedanje  Committee on Agriculture, Special Session
Potkomitet za pamuk  Sub-Committee on Cotton
Komitet za trgovinu i životnu sredinu, specijalno zasjedanje  Committee on Trade and Environment, Special Session
Komitet za trgovinu i razvoj, specijalno zasjedanje  Committee on Trade and Development, Special Session
Tijela u nadležnosti Savjeta za trgovinu robama   Subsidiary bodies of the Council for Trade in Goods  
Komitet za poljoprivredu  Committee on Agriculture
Komitet za antidampinšku praksu  Committee on Anti-Dumping Practices
Komitet za carinsko vrednovanje  Committee on Customs Valuation
Komitet za izdavanje uvoznih dozvola  Committee on Import Licensing
Komitet za pristup tržištu  Committee on Market Access
Komitet za pravila porijekla Committee on Rules of Origin
Komitet za zaštitne mjere  Committee on Safeguards
Komitet za sanitarne i fitosanitarne mjere  Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures
Komitet za subvencije i kompenzatorne mjere  Committee on Subsidies and Countervailing Measures
Komitet za tehničke barijere u trgovini  Committee on Technical Barriers to Trade
Komitet za investicione mjere koje se odnose na trgovinu  Committee on Trade-Related Investment Measures
Radna grupa o poslovanju državnih preduzeća  Working Party on State Trading Enterprises
Komitet učesnika za proširivanje trgovine informatičkim proizvodima  Committee of Participants on the Expansion of Trade in Information Technology Products
Tijela u nadležnosti Savjeta za trgovinu uslugama  Subsidiary bodies of the Council for Trade in Services  
Komitet za trgovinu finansijskim uslugama  Committee on Trade in Financial Services
Radna grupa za nacionalne propise   Working Party on Domestic Regulation
Komitet za posebne obaveze  Committee on Specific Commitments
Radna grupa za GATS pravila  Working Party on GATS Rules

Komiteti za plurilateralne sporazume  Committees of Plurilateral Agreements  
Komitet za trgovinu u civilnom vazduhoplovstvu  Committee on Trade in Civil Aircraft
Komitet za javne nabavke  Committee on Government Procurement